சத்துணவு வழங்கும் செயற்திட்டம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது

வலிகாமம் வடக்கு பிரதேச சபையினருக்கும் வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினருக்கும் இடையில் நடைபெற்ற...

சிவசக்தி முன்பள்ளியின் 2023 ஆண்டுக்கான புதிய தவணை கைவிசேச நிகழ்வு

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் ஆதரவுடன் நடாத்தப்படும் சிவசக்தி முன்பள்ளியின் 2023 ஆண்டுக்கான...

உண்டியல்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் ஆதரவுடன் நடாத்தப்படும் சிவசக்தி முன்பள்ளியில் கல்வி பயிலும்...

பரிசில்தின விழாவிற்கு ரூபாய் 100000.00

வயாவிளான் றோ.க.த.க பாடசாலையின் வருடாந்த பரிசில்தின விழாவிற்குரிய முழுச்செலவான ரூபாய் 100000.00 1976ல் வயாவிளானில் பிறந்து...

10 மாணவர்களுக்கு தலா 5000 ருபாய்

வயாவிளான் றோ.க.த.க பாடசாலையில் புலமைப்பரீட்சையில் (தரம்5) திறமையாக செயற்பட்ட 10 மாணவர்களுக்கு வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம்...

மாணவர்களின் போசாக்கு மட்டத்தினை உயர்த்துதல்

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் நடாத்தப்படும் சிவசக்தி முன்பள்ளி மாணவர்களின் போசாக்கு மட்டத்தினை...

சிவசக்தி முன்பள்ளி மாணவர்களின் கண்காட்சி.

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் நடாத்தப்படும் சிவசக்தி முன்பள்ளி மாணவர்களின் கைப்பணி பொருட்களின்...

2022ம் ஆண்டுக்கானநிதி நிலை அறிக்கை

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் 2022ம் ஆண்டுக்கானநிதி நிலை அறிக்கை தயாரிக்கபட்டு கணக்காய்வு...

முன்பள்ளிக்கு ரூபா 250000.00 வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் நடாத்தப்படும் சிவசக்தி முன்பள்ளிக்குரிய நிதயை தொடர்ந்து வழங்கிவரும்...

சிறுவர் சந்தை நிகழ்வு

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் நடாத்தப்படும் சிவசக்தி முன்பள்ளியில் கல்விபயிலும் மாணவர்களின் "சிறுவர்...

சமீபத்திய செய்திகள்

பிரபலமான பதிவுகள்