ரூபாய் 100270.00 வழங்கியுள்ளார்கள்

0
186

வயாவிளான் நலன்புரிச்சங்கம் கனடா அமைப்பு வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்களின் செயற்பாட்டிற்காக ரூபாய் 100270.00 தொகை வயாவிளான் உதவும் கரங்கள் அமைப்புக்கு வழங்கியுள்ளார்கள். அவர்களுக்கு மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பு தமது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறது. 17.07.2019