ரூபாய் 200000.00 வழங்கியுள்ளார்கள்.

0
367

வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம் பிரான்ஸ் அமைப்பு வயாவிளான் உதவும் கரங்கள் அமைப்பிபிற்கு ரூபாய் 200000.00 தொகை வழங்கியுள்ளார்கள்.