100000.00 ரூபா வழங்கியுள்ளார்

0
183

வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம் பிரான்ஸ் அமைப்பினர் வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் செயற்பாட்டிற்கு . அவர்களுக்கு எமது அமைப்பு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கின்றது.