21886.60 ருபா நதி வழங்கியுள்ளார்.

0
115

பிரான்ஸில் வசிக்கும்; வயாவிளானை சேர்ந்த திரு. உடையார் நவரட்ணம் அவர்கள் வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் சேர்வோம் செயலாற்றுவோம் நதியத்திற்கு 21886.60 ருபா நதி வழங்கியுள்ளார்.

அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள்