118973.70 வழங்கியுள்ளார்கள்.

0
228

பிரான்ஸ் வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியத்தினர் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பிற்கு ரூபாய் 118973.70 வழங்கியுள்ளார்கள். அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள் (26.05.2021)