நிதி உதவி வழங்கியவர்கள் விபரம்.

0
74

வயாவிகான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் செயற்படுத்தப்படும் சுய முயற்சிக்கான வட்டியில்லாத மீள் செலுத்தப்படும் கடன்திட்டதில் (ஆடு வளர்ப்பு) செயற்படுத்தப்படும் சுய முயற்சிக்கான வட்டியில்லாத மீள் செலுத்தப்படும் கடன்திட்டதில் (ஆடு வளர்ப்பு) நிதி உதவி வழங்கியவர்கள் விபரம்.

திரு. வல்லிபுரம் ஜோகராசா லண்டன் 50000.00
திரு. பரராசிங்கம் சசிதரன் லண்டன் 100000.00
திரு. ஜெயனீதரன் பாரதி சுவிஸ் 50000.00
திரு. சுந்தரமூர்த்தி சுமன்கரன் லண்டன் 50000.00

இவர்களுக்கு மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கின்றது.